Bangkok office

Novartis (Thailand) Limited
689 Bhiraj Tower at EmQuartier, 25th Fl
Sukhumvit Road, North Klongton, Vadhana
Bangkok 10110, Thailand