Podmínky používání webových stránek Muj-Sandoz.cz

 1. Souhlas

Vítáme Vás na webových stránkách společnosti Sandoz s.r.o. (Sandoz). Váš přístup k této webové stránce a její používání podléhají následujícím smluvním podmínkám a příslušným právním předpisům. Vstupem na tuto webovou stránku a jejím prohlížením přijímáte bez omezení a výhrad tyto smluvní podmínky. Hlavním účelem této webové stránky je poskytování všeobecných informací pro vzdělávací účely veřejnosti a po zaregistrování také odborných informací zdravotnickým odborníkům.

 1. Lékařské a zdravotní informace 

Informace o výrobcích uvedené na této webové stránce poskytla společnost Sandoz a tyto informace jsou určeny pouze pro obecné účely. Jakákoli prezentace výrobků umístěná na této webové stránce je tak výlučně informativního charakteru a společnost Sandoz není povinna uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Mnoho uvedených zdravotnických produktů (léčivých přípravků, zdravotnických prostředků) je k dispozici pouze na předpis od ošetřujícího lékaře nebo kvalifikovaného lékařského specialisty a některé výrobky nejsou k dispozici ve všech zemích. Tyto informace o výrobcích neposkytují kompletní lékařské informace ani nenahrazují odbornou lékařskou pomoc. V PŘÍPADĚ ZDRAVOTNÍCH POTÍŽÍ OKAMŽITĚ NAVŠTIVTE SVÉHO OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE NEBO POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍ PÉČE. INFORMACE ZPROSTŘEDKOVANÉ PROSTŘEDNICTVÍM TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY NEPŘEDSTAVUJÍ STANOVENÍ DIAGNÓZY ANI DOPORUČENÍ LÉČBY. Konzultací vhodného užívání léků nebo zdravotnických prostředků přímo se svým ošetřujícím lékařem, který je předepisuje, nebo jiným lékařem s příslušnou specializací či jiným zdravotnickým odborníkem byste vždy měli obdržet kompletní lékařské informace ohledně předepsaných léků a zdravotnických prostředků (včetně informace týkající se jejich terapeutického přínosu a možných nežádoucích účinků). Lékaři a případně další zdravotničtí odborníci mohou získat kompletní odborné informace zejména ze souhrnu informací o přípravku v případě léčivého přípravku či z návodu k použití v případě zdravotnického prostředku a informací pro uživatele, které se vztahují k jeho bezpečnému používání při poskytování zdravotních služeb. Informace o těchto výrobcích se mohou lišit podle jednotlivých zemí. Pacienti, ošetřující lékaři a další lékařští specialisté musí ověřit informace příslušné pro jejich zemi z místních lékařských zdrojů a u regulačních orgánů. Navíc aktuální nařízení v mnoha zemích omezují (nebo dokonce v některých případech zakazují) způsobilost společnosti Sandoz poskytovat informace a/nebo odpovídat přímo pacientům na jejich otázky týkající se předepsání nebo použití některých výrobků. Nicméně společnost Sandoz bude odpovídat na otázky vašich odborně kvalifikovaných ošetřujících lékařů nebo lékařů s příslušnou odbornou specializací v souladu s místními předpisy a poskytne jim informace.

Tato webová stránka může obsahovat informace o celosvětově distribuovaných výrobcích a službách, ale všechny tyto výrobky a/nebo služby nemusí být dostupné v každé zemi. Uvedení některého výrobku nebo služby na této webové stránce neznamená, že tento výrobek nebo služba budou dostupné ve vaší zemi. Výrobky uvedené na této webové stránce mohou podléhat různým zákonným požadavkům v závislosti na zemi používání. Následně můžete být informováni, že některé části této webové stránky jsou určeny pouze pro uživatele určité specializace nebo pouze pro uživatele v určité zemi. Informace obsažené na této webové stránce proto nesmíte vnímat jako podporu prodeje nebo reklamu jakéhokoli výrobku, pokud tyto nejsou schválené ´právními předpisy v zemi vašeho bydliště.

 1. Používání informací

Na těchto webových stránkách můžete libovolně vyhledávat, nicméně přístup, stahování nebo používání informací z těchto webových stránek, včetně veškerého textu, obrázků a audio- a videonahrávek („Informace“), může sloužit pouze pro nekomerční účely. Nejste oprávněni distribuovat, upravovat, provádět přenos, znovu používat, přeposílat poštou nebo používat tyto Informace pro komerční účely bez písemného souhlasu ze strany společnosti Sandoz Musíte zachovat a reprodukovat veškerá upozornění o autorských právech obsažených v Informacích, které stahujete, a/nebo vztahujících se k nim, které stahujete. Berete na vědomí, že tyto Informace, které jsou zobrazeny nebo které si můžete přečíst na této webové stránce, jsou předmětem ochrany podle autorského práva, pokud není uvedeno jinak, a nesmí být použity, pokud není uvedeno v těchto smluvních podmínkách nebo v textu na této webové stránce, bez písemného odsouhlasení ze strany společnosti Sandoz. Společnost Sandoz v žádném případě nezaručuje, že použití materiálu zobrazeného na této webové stránce nepoškodí práva třetích stran, které nepatří společnosti Sandoz nebo nejsou jejími přidruženými společnostmi. S výjimkou předchozího omezeného oprávnění vám tímto není udělena žádná licence ani jiné právo k těmto Informacím společnosti Sandoz.

 1.  Práva k ochranným známkám a dalším nehmotným statkům

Tímto berete na vědomí, že jakékoli označení výrobků – slovní, kombinované nebo obrazové – uvedené na této webové stránce představuje ochranné známky společnosti Sandoz či přidružených společností.  Tato webová stránka může dále obsahovat nebo uvádět patenty, majetkové informace, technologie, výrobky, postupy nebo jiné skutečnosti, které jsou způsobilé být předmětem ochrany nehmotného statku (práva duševního vlastnictví) a ke kterým společnosti Sandoz a/nebo dalším stranám náleží majetková nebo jiná práva. Tímto vám neudělujeme žádné licence ani jiná práva k těmto ochranným známkám, patentům, obchodnímu tajemství, technologiím, výrobkům, postupům nebo jiným nehmotným statkům způsobilým být předmětem duševního vlastnictví společnosti Sandoz a/nebo třetích stran.

 1.  Omezení odpovědnosti

I když společnost Sandoz vynaložila veškeré úsilí k poskytnutí přesných a aktuálních informací, informace mohou obsahovat technické nepřesnosti a typografické chyby. Společnost Sandoz si vyhrazuje právo provést změny, opravy a/nebo zlepšení s ohledem na poskytnuté informace a výrobky a programy popsané v těchto informacích kdykoli bez předchozího upozornění. Společnost Sandoz neposkytuje žádné záruky s ohledem na ani nedopovídá za přesnost informací. Společnost Sandoz nepřebírá žádný závazek ani odpovědnost za možné chyby nebo opomenutí s ohledem na text obsažený na této webové stránce. VEŠKERÉ INFORMACE JSOU POSKYTNUTY TAK, JAK JSOU ZOBRAZENY. SPOLEČNOST SANDOZ NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY S OHLEDEM NA ÚPLNOST A PŘESNOST INFORMACÍ ZOBRAZENÝCH NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE NEBO JEJICH MOŽNÉ POUŽITÍ ANI ZA NĚ NEODPOVÍDÁ. UŽIVATEL TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK TUDÍŽ MUSÍ TYTO INFORMACE PEČLIVĚ ZVÁŽIT. SPOLEČNOST SANDOZ NEBO ŽÁDNÁ JINÁ SPOLEČNOST VE SKUPINĚ NOVARTIS ANI ŽÁDNÁ JINÁ STRANA, KTERÁ SE PODÍLÍ NA TVORBĚ, VÝROBĚ NEBO POSKYTNUTÍ TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY, NEBUDE POVINNA K NÁHRADĚ JAKÉKOLIV PŘÍMÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO PENÁLNÍ ŠKODY NEBO NEMAJETKOVÉ ÚJMY, KTERÉ MOHOU VZNIKNOUT V SOUVISLOSTI S PŘÍSTUPEM NA TUTO WEBOVOU STRÁNKU NEBO NESCHOPNOSTÍ JI POUŽÍVAT ANI ZA ŽÁDNÉ DALŠÍ CHYBY NEBO OPOMENUTÍ V OBSAHU NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE NAD RÁMEC PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PLATNÝCH A ÚČINNÝCH V ČESKÉ REPUBLICE NERUČÍ. Dále společnost Sandoz nepřebírá žádnou odpovědnost a nebude povinná k náhradě případné škody způsobené počítačovými viry nebo dalšími škodlivými programy, které mohou napadnout vaše počítačové vybavení nebo jiný majetek následkem vašeho přístupu na tuto webovou stránku nebo používáním těchto Informací. Společnost Sandoz si vyhrazuje právo kdykoli odpojit tuto webovou stránku bez předchozího upozornění a nenese za to žádnou odpovědnost.

 1.  Informace, které nám poskytnete

Kromě údajů, které jsou chráněné našimi pravidly na ochranu soukromí, budou jakákoli sdělení nebo materiál, který zasíláte na webovou stránku prostřednictvím elektronické pošty nebo jiným způsobem, včetně údajů, otázek, připomínek, návrhů nebo obdobně, zpracovány jako neutajené a nechráněné. Veškeré informace a data, která nám posíláte, se stávají vlastnictvím společnosti Sandoz nebo jejích poboček a mohou být používány k jakýmkoli účelům, například k reprodukci, zpřístupnění, přenosu, publikaci, vysílání nebo zasílání poštou. Navíc společnost Sandoz může libovolně používat bez nároku na kompenzaci vaší straně veškeré nápady, návrhy, know-how nebo techniky obsažené ve sděleních, která jste nám zaslali na tuto webovou stránku, za jakýmkoli účelem (například vývoje, výroby nebo marketingových aktivit využívajících informace pocházející z těchto vašich sdělení).

 1.  Ochrana osobních údajů

Prosím, seznamte se před vstupem na webové stránky se Zásadami pro ochranu osobních údajů (klikněte zde). Přístup k jednotlivým webovým stránkám společnosti Sandoz může být podmíněn poskytnutím některých osobních údajů. V takovém případě bude společnosti Sandoz dodržovat požadavky stanovené příslušnými právními předpisy. 

 1. Odkaz na tuto webovou stránku a webové stránky třetích stran

Společnost Sandoz neposuzovala obsah webových stránek třetích stran, které odkazují na tuto webovou stránku, a nenese odpovědnost za obsah těchto stránek nebo jiných stránek odkazujících na tuto webovou stránku. Pokud chcete svou webovou stránku propojit odkazem s naší webovou stránkou, můžete ji propojit odkazem pouze na domovskou (úvodní) stránku. Nesmíte odkázat na další stránky (podstránky) v rámci této webové stránky bez předchozího písemného souhlasu ze strany společnosti Sandoz. Citování nebo používání jedné nebo více částí této webové stránky na webové stránce třetích stran je bez předchozího písemného souhlasu uděleného společností Sandoz rovněž zakázané.

Na této webové stránce mohou být uvedeny odkazy na webové stránky třetích stran v zájmu a pro usnadnění používání návštěvníkům této webové stránky. Při opuštění této webové stránky se vás budeme snažit informovat, že smluvní podmínky webové stránky třetích stran mohou být odlišné od této webové stránky. Nicméně společnost Sandoz nepřijímá žádnou odpovědnost za tyto odkazy na další webové stránky, zejména nejsme odpovědni za přesnost a legálnost obsahu těchto odkazovaných stránek. Neneseme žádnou odpovědnost plynoucí z porušení nebo opomenutí ochrany soukromí třetími stranami.

 1.  Zasílání zpráv a jiné vkládání dat třetími osobami na tuto webovou stránku

I když společnost Sandoz může čas od času monitorovat nebo pročítat diskuze, chaty, zasílané zprávy, přenosy, vývěsky a obdobné prostory určené k vložení dat odeslaných třetími osobami na této webové stránce, společnost Sandoz nenese žádnou odpovědnost za tuto činnost a není odpovědná s ohledem na obsah těchto sekcí za chyby, pomluvy, urážky na cti, urážky, opomenutí, nepravdy, obscénnost, pornografii, neuctivost, nebezpečí, odtajnění soukromí ani nepřesnosti obsažené v informacích v této sekci na webové stránce společnosti. Je zakázáno zasílání zpráv a přenos nezákonného, vyhrožujícího, urážlivého, hanlivého, obscénního, skandálního, pobuřujícího, pornografického nebo jinak neuctivého materiálu, jenž by mohl dát podnět k chování, které může být považováno za trestný čin nebo k němu povzbuzovat, dát podnět ke vzniku občanskoprávní odpovědnosti nebo jiným způsobem porušovat právo. Společnost Sandoz bude plně spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení a/nebo v rámci příslušného správního či soudního řízení, které bude po společnosti Sandoz požadovat nebo jí nařizovat odtajnění totožnosti osoby, která takové informace nebo materiál odeslala.

 1.  Následky poručení podmínek

Pokud zjistíme, že jste porušili jakoukoli ze smluvních podmínek obsažených v tomto dokumentu, můžeme okamžitě učinit nápravná opatření včetně zabránění uživateli využívat služeb nabízených společností Sandoz a odstranění takových problematických informací, údajů a obsahu z našich webových stránek od tohoto uživatele, a to kdykoli a bez předchozího upozornění. V případě, že naše strana utrpí újmu, tedy škodu včetně jakékoli újmy nemajetkové následkem porušení těchto smluvních podmínek z vaší strany, můžeme po vás na základě našeho výhradního uvážení požadovat náhradu jakékoli takové újmy.

 1.  Hlášení nežádoucích účinků

Pokud máte podezření, že se u vás vyskytly jakékoli nežádoucí účinky produktů Sandoz či její přidružené společnosti, okamžitě byste je měli konzultovat se svým lékařem, lékárníkem nebo jiným zdravotníkem. Nežádoucí účinky můžete také hlásit přímo společnosti Sandoz či jiné společnost ze skupiny Novartis na základě informací obsažených na internetové stránce www.novartis.cz nebo na na e-mailovou adresu [email protected]. Hlášení by mělo obsahovat podrobné informace ohledně projevů nežádoucích účinků, společnost Sandoz či jiná společnost ze skupiny Novartis si vyhrazuje právo vás v takovém případě kontaktovat za účelem zjištění dalších informací, zejména se žádostí o udělení souhlasu se shromážděním dalších informací. Hlášení nežádoucích účinků se na stránkách nemusí zobrazit nebo může být ze stránek odstraněno, když společnost Sandoz bude povinna splnit zákonné povinnosti ohledně hlášení bezpečnosti léčiv. Naším cílem není uchovávat vaše osobní údaje. Nicméně v případě nežádoucího účinku od vás budeme potřebovat poskytnout vaše informace, jako je jméno a/nebo bydliště. Tyto informace, prosím poskytněte oddělení Novartis Drug Safety a/nebo regulačním orgánům / licenčním partnerům.

 1. Rozhodné právo a revize podmínek

Tyto Podmínky a obsah internetové stránky společnosti Sandoz se řídí právním řádem České republiky. Jakýkoliv spor vyplývající z těchto podmínek nebo ve spojitosti s nimi bude vyřešen příslušným soudem v České republice, pokud nebude vyřešen smírnou cestou.

Společnost Sandoz si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoliv upravovat či měnit bez předchozího upozornění. Úprava Podmínek je platná dnem zveřejněním na webových stránkách. Jste vázáni těmito revizemi, a tudíž byste měli pravidelně navštěvovat tuto webovou stránku, abyste si udrželi přehled o aktuálním znění smluvních podmínek, kterými jste vázáni.

Datum poslední revize: srpen 2021.