Indikace

Léčba hypercholesterolémie 

Dospělí, dospívající a děti ve věku 6 let a starší s primární hypercholesterolémií (typ IIa včetně heterozygotní familiární hypercholesterolémie) nebo smíšenou dyslipidémií (typ IIb) jako doplněk k dietním opatřením v případech, kdy odpověď na samotnou dietu a další nefarmakologickou léčbu (např. tělesnou aktivitu, snížení tělesné hmotnosti) není uspokojivá. 

Homozygotní familiární hypercholesterolémie jako doplněk diety a jiné hypolipidemické léčby (např. aferézy LDL), nebo samostatně, pokud se tyto způsoby léčby nedoporučují.

Farmakodynamické účinky

Rosuvastatin snižuje zvýšenou koncentraci LDL cholesterolu, celkového cholesterolu, triglyceridů, apolipoproteinu B a zvyšuje hodnoty HDL cholesterolu. Rosuvastatin patří ve schopnosti snížení hodnot LDL cholesterolu mezi nejpotentnější statiny. Odpověď na léčbu se projeví v průběhu jednoho týdne, maximální odpovědi na léčbu je dosaženo v průběhu 4 týdnů.

Mechanismus účinku

Rosuvastatin je selektivní a kompetitivní inhibitor HMG-CoA reduktázy, enzymu, který limituje rychlost konverze 3-hydroxy-3-metylglutaryl koenzymu A na mevalonát, prekurzor biosyntézy cholesterolu. Primárním místem účinku rosuvastatinu jsou játra, cílový orgán v regulaci hladiny cholesterolu.

Dávkování a způsob podání

Rosumop® se podává perorálně jednou denně, bez ohledu na denní dobu a příjem potravy. 

Dávka přípravku je volena individuálně dle výchozích hodnot LDL cholesterolu, cíle léčby a její snášenlivosti.

Před zahájením terapie přípravkem Rosumop® by měla být u pacienta naordinována nízkolipidová dieta, která by měla pokračovat i dál během statinové léčby.

Balení dostupná na trhu

SÚKL KÓD​

NÁZEV PŘÍPRAVKU ​

FORMA​

0145551​

ROSUMOP​

10MG x 30 TBL FLM ​

0145558​

ROSUMOP​

10MG x 100 TBL FLM​

0145567​

ROSUMOP​

20MG x 30 TBL FLM​

0145574​

ROSUMOP​

20MG x 100 TBL FLM​

0145583​

ROSUMOP​

40MG x 30 TBL FLM​

 

Doporučený postup ESC 2021 pro prevenci KV onemocnění v klinické praxi

Aktualizace z r. 2021 přichází po šesti letech a problematiky se chápe velmi komplexně. Objevuje se zde i nové pojetí klasifikačního systému SCORE, které je obratem implementováno i do české klinické praxe.

Doporučení ESC 2021 zavádějí postupný přístup k intenzifikaci preventivní léčby, přičemž vždy berou v úvahu potenciální přínos léčby, další onemocnění, psychosociální faktory a preference pacientů. Individualizované rozhodování s využitím odhadu rizika a postupného přístupu k terapii je složitější než univerzální přístup, ale odráží rozmanitost pacientů a jejich charakteristik v každodenní klinické praxi a je nezbytné, aby správný pacient dostal správnou léčbu.
Hlavním cílem je, aby jednotlivci porozuměli svému riziku, předpokládanému snížení rizika při preventivních opatřeních, výhodám a nevýhodám intervence a svým vlastním prioritám.

Doporučení jsou uvedena jak pro zdravé dospělé všech věkových kategorií, tak pro pacienty s prokázaným KV onemocněním nebo diabetem. Určení, kdo bude mít největší prospěch z preventivní léčby (hypertenze, dyslipidémie), je pro preventivní úsilí zcela zásadní, a proto je odhad rizika KV onemocnění základním bodem těchto doporučení.


Tabulku s kategoriemi pacientů a kardiovaskulárním rizikem najdete v „Doporučeném postupu Evropské kardiologické společnosti pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi 2021“ na straně 170. Jedná se o souhrn dokumentu připravený Českou kardiologickou společností.

Nové nástroje SCORE2 a SCORE2-OP

Interpretace rizikového skóre je stratifikována podle věku. Důvodem tohoto uspořádání bylo vyhnout se nedostačující léčbě u mladých osob, a naopak vyhnout se nadměrné léčbě u osob starších. Vzhledem k tomu, že věk je hlavním faktorem ovlivňujícím KV riziko, ale celoživotní přínos léčby rizikových faktorů je vyšší u mladších osob, jsou prahové hodnoty rizika pro zvážení léčby u mladších osob nižší.

Tabulky mají verze pro celkem čtyři rizikové regiony, Česká republika v tomto kontextu spadá do druhého nejvyššího rizikového clusteru, tedy do zemí s vysokým rizikem.

Nové tabulky SCORE2 a SCORE2-OP najdete také v „Doporučeném postupu Evropské kardiologické společnosti pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi 2021“ na straně 174 (pro ČR).

Riziko pacientů lze posuzovat pohodlně pomocí webových stránek a aplikací, například na stránkách u-prevent.com jsou konsolidovány všechny nástroje pro odhad cévního rizika, také včetně SCORE2.

Reference

  1. SPC přípravku Rosumop® najdete ZDE. Pouze na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z veřejného zdravotního pojištění.