Rituximab je první monoklonální protilátka používaná v léčbě onkologických onemocnění. Od jeho uvedení do klinické praxe již uplynulo více než 20 let. Americká léková agentura (FDA) schválila rituximab k léčbě relabujícího nehodgkinského maligního lymfomu v roce 1997 a o rok později byl rituximab registrován i Evropskou lékovou agenturou (EMA). Zavedení rituximabu do klinické praxe znamenalo zásadní pokrok v léčbě maligních lymfomů vycházejících z B lymfocytů i v léčbě chronické lymfocytární leukémie.

Rituximab patří mezi první monoklonální protilátky, které byly vyvinuty též jako biosimilární přípravky (tzv. biosimilars). Tím je zajištěn dostatečný přístup k léčbě, zejména ve zdravotních systeméch s omezenými zdroji.1

Indikace
Nehodgkinský velkobuněčný lymfom z B-buněk (DLBCL)
Folikulární lymfom (FL)
Chronická lymfocytární leukémie (CLL)
Revmatoidní artritida
Granulomatóza s polyangiitidou a mikroskopická polyangiitida
Pemphigus vulgaris

Mechanismus účinku
Rituximab je chimérická myší/lidská protilátka, která se váže na antigen CD20, což je transmembránový glykosylovaný protein exprimovaný například na povrchu > 95 % B buněk nehodgkinských lymfomů, ale i celé řady dalších B lymfoproliferací. Vazba na antigen CD20, který se nachází jak na maligních, tak na fyziologických B lymfocytech, zpočátku vyvolávala obavy ohledně možné hematologické toxicity. Rituximab však prokázal jak v monoterapii (při indukční i udržovací léčbě), tak při kombinované léčbě s chemoterapií významnou účinnost při zachování velmi dobrého bezpečnostního profilu.
Vazbou rituximabu na nádorovou buňku se aktivuje imunitní reakce (na protilátkách závislá buněčná cytotoxicita ADCC), která vede k usmrcení nádorové buňky. Rovněž je dosaženo usmrcení buňky navozením apoptózy.1

Dostupná balení

SÚKL KÓD NÁZEV PŘÍPRAVKU DOPLNĚK NÁZVU
0222347 RIXATHON 100MG INF CNC SOL 2X10ML
0222349 RIXATHON 500MG INF CNC SOL 1X50ML

Reference

SPC přípravku Rixathon® najdete ZDE. Pouze na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

1. Aktuální témata v onkologii očima českých lékařů. 2020, roč. 5, č. 2, s. 133-134. ISSN: 2464-6148.