„Сандоз България“ Клон на чуждестранен търговец
Адрес: гр. София, п.к. 1407,
бул. „Никола Вапцаров“ 55, Експо 2000, сгр. 4, ет. 4
Телефон: 02 / 970 47 47

Съобщаване на нежелани събития

Безопасността на нашите продукти и здравето на нашите пациенти са най-високият ни приоритет.

Бихме искали да напомним, че медицинските специалисти са задължени според Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) да съобщават незабавно на Притежателя на разрешението за употреба или на Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) за всяка подозирана сериозна нежелана лекарствена реакция и да предоставят при поискване допълнителна информация от проследяването на случая.

Повече информация можете да откриете на интернет страницата на Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България: http://bda.bg/bg/

Ако сте пациент и получите  нежелана лекарствена реакция, уведомете Вашия лекар или фармацевт, или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в листовката на лекарствения продукт нежелани реакции.

При възникване на нежелано събитие, свързано с лекарствен продукт на "Сандоз България", може да попълните Формата за докладване на нежелано събитие (PDF 171.46 KB) и да я изпратите на:

Е-mail: [email protected] 

Факс: 02/489 43 23

или да се свържете с нас на посочения телефон:  

Тел: 02/97 047 47