1.    Приемане                     

Достъпът Ви до този сайт и ползването му се уреждат от изложените по-долу условия и всички приложими закони. С осъществяването на достъп до сайта и разглеждането му Вие приемате настоящите Условия без ограничение или резерви и потвърждавате, че всички други споразумения между Вас и Сандоз относно ползването на този сайт се заменят и не са в сила и действие.             

2.    Медицинска информация/условия              

Продуктовата информация на този уебсайт се предоставя от Сандоз единствено с цел представяне на обща информация. Много от посочените лекарствени продукти и медицински изделия се отпускат само по предписание на лекар или квалифициран медицински специалист и е възможно не всички продукти да са налични във всички държави. Продуктовата информация няма за цел предоставяне на пълна медицинска информация.АКО ИМАТЕ МЕДИЦИНСКИ ПРОБЛЕМ, НЕЗАБАВНО СЕ КОНСУЛТИРАЙТЕ С ВАШИЯ ЛЕКАР ИЛИ ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ЗДРАВНИ УСЛУГИ. НИЕ НЕ ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ДИАГНОЗА ИЛИ СЪВЕТ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА КОНКРЕТЕН ПАЦИЕНТ. Винаги трябва да получавате пълна медицинска информация за Вашите лекарства или медицински изделия, отпуснати с рецепта (включително тяхната полезна медицинска употреба и възможни нежелани действия), като обсъдите употребата им директно с изписващия ги лекар или друг медицински консултант, ако е приложимо. Медицинските специалисти могат да получат пълна медицинска информация от информационната брошура на продукта. Информацията за тези продукти може да е различна в отделните държави. Пациентите, лекарите и другите медицински специалисти трябва да потърсят съответната информация, приложима за тяхната държава, в местните медицински ресурси и регулаторни органи. Освен това, действащата нормативна уредба в много държави ограничава (а в някои случаи дори забранява) възможността на Сандоз да предоставя информация и/или да отговаря директно на въпроси на пациенти относно своите продукти, отпускани с рецепта, Сандоз обаче ще отговаря на запитвания на Вашия квалифициран медицински специалист и ще му предоставя информация съгласно местните разпоредби.                

3.    Използване на информация             

Вие имате право свободно да разглеждате сайта, но можете да осъществявате достъп, да сваляте или да използвате информация от този сайт, включително текстове, снимки, аудио и видео материали (наричани „Информация“), единствено за собствена употреба без търговска цел. Не можете да разпространявате, променяте, предавате, използвате повторно, публикувате или ползвате Информацията за търговски цели, без писмено разрешение от Сандоз. Трябва да съхранявате и възпроизвеждате всяко съобщение за авторски права или други права на собственост, поместено в Информация, която сваляте. Трябва да имате предвид, че всичко, което виждате или четете на този сайт е защитено с авторски права, освен ако е посочено друго, и не може да бъде използвано без писменото разрешение на Сандоз освен съгласно предвиденото в настоящите Условия или в текста на сайта. С изключение на разрешеното в тази разпоредба, Сандоз не гарантира и не декларира, че употребата от Ваша страна на материали, изложени в сайта, няма да наруши права на трети лица, които не са собственост или свързани лица на Сандоз. Освен посоченото по-горе ограничено разрешение, Вие не получавате и не Ви се предоставя лиценз или право върху Информацията или което и да е авторско право на Сандоз.                                              

4.    Търговски марки/права на собственост                

Трябва да имате предвид, че всички наименования на продукти, посочени в този сайт, независимо дали са изписани с главни букви, в курсив или със символа за запазена марка, представляват запазени марки на Сандоз. Възможно е този сайт да съдържа или посочва патенти, собствена информация, технологии, продукти, процеси или други права на собственост на Сандоз и/или други лица. Вие не получавате и не Ви се предоставя лиценз или право върху такива търговски марки, патенти, търговски тайни, технологии, продукти, процеси и други права на собственост на Сандоз или други лица. Всички наименования на продукти, публикувани на този сайт в курсив, представляват търговски марки, които са собственост или предоставени с лиценз на Сандоз.

5.    Отхвърляне на гаранции                   

Въпреки че Сандоз полага усилия в разумни граници да осигури, че Информацията е точна и актуална, тя може да съдържа неточности или типографски грешки Сандоз си запазва правото да прави по всяко време и без предизвестие промени, корекции и/или подобрения на Информацията, както и на продуктите и програмите, описани в нея. Сандоз не дава гаранции и не прави декларации относно точността на която и да е част от Информацията. Сандоз не поема никаква отговорност за грешки или пропуски в съдържанието на сайта. ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ СЕ ПРЕДОСТАВЯ „ВЪВ ВИДА, В КОЙТО Е“. САНДОЗ НЕ ДАВА НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ОТНОСНО ПЪЛНОТАТА И ТОЧНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА НА ТОЗИ САЙТ ИЛИ ВЪЗМОЖНИТЕ Й УПОТРЕБИ. ЗАТОВА ПОСЕТИТЕЛИТЕ НА САЙТА ТРЯБВА ВНИМАТЕЛНО ДА ПРЕЦЕНЯВАТ ИНФОРМАЦИЯТА. САНДОЗ И НИКОЕ ДРУГО ДРУЖЕСТВО ОТ ГРУПАТА НОВАРТИС, КАКТО И НИКОЕ ДРУГО ЛИЦЕ, УЧАСТВАЛО В СЪЗДАВАНЕТО, РАЗРАБОТВАНЕТО ИЛИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТОЗИ САЙТ, НЯМА ДА ОТГОВАРЯ ЗА ПРЕКИ, СЪПЪТСТВАЩИ, ПОСЛЕДВАЩИ, КОСВЕНИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ВРЕДИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТЪПА, ПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ САЙТ, ИЛИ ЗА ГРЕШКИ ИЛИ ПРОПУСКИ В СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА. В някои юрисдикции изключването на подразбиращи се гаранции не е разрешено и затова е възможно горепосоченото изключване да не се прилага за Вас. Сандоз не поема никаква отговорност и няма да отговаря за вреди или вируси, които могат да засегнат компютърното Ви оборудване или друга собственост заради достъпа Ви до Информацията или ползването й. Сандоз си запазва правото да преустанови поддръжката на този сайт по всяко време, без предизвестие и без да носи отговорност.                   

6.    Информация, която ни предоставяте        

С изключение на информация, предмет на нашата Политика за поверителност, всички съобщения или материали, които предавате на сайта по електронна поща или по друг начин, включително данни, въпроси, коментари, предложения или други подобни, ще се третират като неповерителна и несобствена информация. Всичко, което предавате или публикувате, става собственост на Сандоз или неговите свързани лица и може да бъде използвано за всякакви цели, включително, но не само, възпроизвеждане, разкриване, предаване, публикуване и излъчване. Освен това, Сандоз може да използва, без да получите възнаграждение, всякакви идеи, концепции, ноу-хау или методи, съдържащи се в изпратена от Вас информация до сайта, за всякакви цели, включително, но не само, разработване, производство и разпространение на продукти чрез използване на такава информация.                       

7.    Продукти по цял свят 

Този сайт може да съдържа информация за продукти и услуги, предлагани по цял свят, не всички от които са на разположение във вашия регион. Посочването на продукт или услуга на този сайт не предполага, че съответният продукт или услуга е или ще е достъпен/достъпна във вашия регион. Възможно е посочените в този сайт продукти да са предмет на различни регулаторни изисквания в зависимост от държавата на употреба. Затова е възможно посетителите да бъдат уведомени, че определени части от сайта са предназначени единствено за определен вид специалисти или само за лица в определени държави. Нищо в този сайт не трябва се тълкува като промоция или реклама на продукт или употреба на продукт, който не е получил разрешение съгласно законите и подзаконовите актове на държавата по местоживеенето Ви.             

8.    Ограничаване на отговорността                 

Нищо в този сайт не представлява покана или предложение да инвестирате или търгувате с ценните книжа или американските депозитарни разписки на Новартис. По-специално, възможно е действителните резултати и развития да се различават съществено от която и да е прогноза, становище или очакване, изразени в този сайт, и цената на ценни книжа в миналото не трябва да се използва като индикация за бъдещата им цена.                     

9.    Линкове към този сайт           

Сандоз не е извършил преглед на уебсайтовете на трети лица, които може да включват линкове към този сайт, и Сандоз не отговаря за съдържанието на такива страници извън сайта или други сайтове, свързани с този сайт. Ако желаете да свържете уебсайта си с този сайт, можете да поставите линк единствено към началната страница. Нямате право да поставяте линкове към други страници в този сайт без предварителното писмено съгласие на Сандоз. По същия начин, цитирането или ползването на една или повече части от този сайт в сайта на трети лица без писмено съгласие на Сандоз са забранени.               

10. Линкове към други сайтове               

Линкове към сайтове на трети лица могат да се поставят в интерес или за удобство на посетители на този сайт. Когато излизате от сайта, ние ще се опитваме да Ви информираме, че е възможно условията на ползване и политиката за поверителност на сайта на трето лице да са различни. Сандоз обаче не поема никаква отговорност за линкове от нас до други лица и по-специално ние не отговаряме за точността или законосъобразността на съдържанието им. Не поемаме никаква отговорност за нарушение или пропуск в политиките за поверителност на трети лица.             

11. Публикации до този сайт                    

Въпреки че е възможно понякога Сандоз да наблюдава или преглежда дискусии, чатове, публикации, съобщения, форуми и други подобни на сайта, Сандоз няма задължение да го прави и не поема никаква отговорност, произтичаща от съдържанието им, или отговорност за грешки, клевети, обиди, пропуски, неверни сведения, промоционални материали, неприличен език, порнографско съдържание, ругатни, заплахи, разкриване на лична информация или неточности в информация, представена в такива материали на сайта. Вие нямате право да публикувате или предавате незаконосъобразни, промоционални, заплашващи, клеветнически, обидни, неприлични, скандални, провокативни, порнографски или оскверняващи материали или материали, които биха могли да представляват или да насърчават поведение, което се счита за престъпление, води до гражданска отговорност или по друг начин нарушава закона. Сандоз ще окаже пълно съдействие на всички правоприлагащи органи или съдебни разпореждания, с които се иска или указва на да разкрие самоличността на лице, което е публикувало такава информация или материали.                   

12. Последици                     

Ако узнаем, че сте нарушили някое от условията в това правно изявление, ние можем незабавно, във всеки един момент и без предизвестие, да предприемем коригиращи действия, включително да попречим на потребителя да ползва предлаганите от Сандоз услуги и да премахнем информация, данни и съдържание, публикувани в сайта от него. Ако сме претърпели вреди от нарушението Ви, можем изцяло по наша преценка да претендираме обезщетение от Вас.            

13. Редакции                       

Сандоз може по всяко време да изменя настоящите условия, като актуализира тази публикация. Вие не сте обвързани от такива редакции и затова трябва периодично да посещавате тази страница, за да се запознаете с действащите към съответния момент условия, с които сте обвързани.